Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory has  celebrated it’s Diamond Jubilee year from May 29,2021 to May 28, 2022.

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchakroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

विद्यार्थ्यांची यशप्राप्ती

डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूलचा शालान्त परीक्षेच्या निकालासह स्थापना वर्षापासून प्रगतीचा आढावा (१९६२-६३ ते २०१८-१९)

अनुक्रमशैक्षणिक वर्षविद्यार्थी संख्यावर्ग संख्याशिक्षक संख्याशालांत परीक्षा निकाल प्रतिशत
1१९६२-६३29-
2१९६३-६४49-
3१९६४-६५69-
4१९६५-६६१२२३३.३३
5१९६६-६७११०३७.५
6१९६७-६८१०६८७.५
7१९६८-६९१२५४१.२८
8१९६९-७०१२६६६.६७
9१९७०-७११३७६४.७१
10१९७१-७२१२६४१.३८
11१९७२-७३1234727.93
12१९७३-७४1274625.67
13१९७४-७५1244636.67
14१९७५-७६1013531.03
15१९७६-७७1103532.26
16१९७७-७८1684610.34
17१९७८-७९1835842.31
18१९७९-८०2126940.62
19१९८०-८१2106930
20१९८१-८२2406948
21१९८२-८३26471181.82
22१९८३-८४32381251.72
23१९८४-८५382101533.33
24१९८५-८६451101514.71
25१९८६-८७466111720.51
26१९८७-८८479111739.74
27१९८८-८९481111726.96
28१९८९-९०464111727.16
29१९९०-९१457111735.52
30१९९१-९२452111760
31१९९२-९३476111740
32१९९३-९४487111744.73
33१९९४-९५468111741.97
34१९९५-९६470111742.85
35१९९६-९७482111741.02
36१९९७-९८506111721.25
37१९९८-९९496111763.15
38१९९९-००488101664.86
39२०००-०१528101663.52
40२००१-०२533101663.82
41२००२-०३492101664.93
42२००३-०४528111669.41
43२००४-०५519111646.15
44२००५-०६514111781.48
45२००६-०७530111778.84
46२००७-०८528111785.88
47२००८-०९548111775.49
48२००९-१०5751117.588.23
49२०१०-११6001117.581.3
50२०११-१२6191117.592.14
51२०१२-१३6351117.589.57
52२०१३-१४6351117.597.57
53२०१४-१५6351117.595.15
54२०१५-१६5251117.597.58
55२०१६-१७492111595.74
56२०१७-१८453111594.61
57
२०१८-१९440111489.70
58२०१९-२०409111496.30
59
२०२०-२१ 1114100